ส่วนอำนวยความเป็นธรรม (สอธ.) ส่วนอำนวยความเป็นธรรม (สอธ.) สำนักการสอบสวนและนิติการ Untitled Document Untitled Document Untitled Document
 
...ยินดีต้อนรับสู่เว็บส่วนอำนวยความเป็นธรรม..
 
ภาพข่าว/กิจกรรม

นายวิบูล ลีลาสมิต ผู้อำนวยการ
ส่วน อำนวยความเป็นธรรม
(คนซ้าย) บรรยายทางวิชาการ ร่วมกับ นายประยูร อรัญรุท หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบ
ความเป็นธรรม และนางรัฐยา เผยพร อาจหาญ ในการสัมมนา
การไกล่เกลี่ย และประนอมข้อ
ทางแพ่งและทางอาญา ตามกฎ
กระทรวงฯ รุ่นที่ ๑ ณ จังหวัด
อุดรธานี ระหว่างวันที่ ๔ - ๕
มีนาคม ๒๕๕๗ (ดูภาพกิจกรรม)

อ่านต่อ

 
    Untitled Document
::: ข่าวประชาสัมพันธ์ :::
ที่ มท0307.2/ว 19015 ลว. 16 ส.ค. 2556 รื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะผู้ไกล่เกลี่ยฯ
ที่ มท0307.2/ว26253 ลว. 6 พ.ย. 2555 เรื่อง การจัดสรรเงินค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะผู้ไกล่เกลี่ยฯ
ที่ มท0307.2/ว19461 ลว. 21 ส.ค. 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะผู้ไกล่เกลี่ย กรณีทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง
ที่ มท0307.2/ว9089 ลว. 27 เม.ย. 2555 เรื่อง การจัดสรรเงินค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะผู้ไกล่เกลี่ย กรณีทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
เรื่องโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมความเข้าใจแก่ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ.2553 และกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยความผิดที่มีโทษทางอาญา พ.ศ.2553
เรื่องภาพรวมตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ 2554
ที่ มท0307.2/ว1584 ลว. 21 ม.ค. 2553 เรื่องการจัดสรรเงินค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะผู้ไกล่เกลี่ยกรณีทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
ที่ มท0307.2/ว28450 ลว.30 พ.ย.2553 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ.2553 และกฎกระทรวงว่าด้วยไกล่เกลี่ยความผิดที่มีโทษทางอาญา พ.ศ.2553
ที่ มท0307.2/ว26235 ลว.5 พ.ย.2553 เรื่องซักซ้อมเรื่องการประชุมชี้แจงผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ.2553
ที่ มท0307.2/ว24313 ลว.14 ต.ค.2553 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ.2553
 
 
 
 
 
 
 
 
อ่านทั้งหมด
Untitled Document  
     
    หนังสือสั่งการ
::: คำสั่ง/หนังสือสั่งการ :::
ตัวอย่างภาพป้ายไวนิล ตาม นส. ด่วนที่สุด ที่ มท0307.2/ว11544 ลว. 24 พ.ค.2556 เรื่อง แนวทางการกวดขันบุคคลที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย
ด่วนที่สุด ที่ มท0307.2/ว11544 ลว. 24 พ.ค.2556 เรื่อง แนวทางการกวดขันบุคคลที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบที่เข้าข่ายผิดกฎมาย
ที่ มท0307.2/ว4752 ลว. 5 มี.ค.2555 เรื่องเกณฑ์มาตรฐานศูนย์อำนวยความเป็นธรรมอำเภอที่ได้มาตรฐาน
ที่ มท0307.2/ว946 ลว. 20 ก.พ.2555 เรื่องการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ที่ มท0307.2/ว810 ลว.13 ม.ค.2555 เรื่องการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ที่ มท0307.2/ว29847 ลว.13 ธ.ค. 2554 เรื่อง การดำเนินงานของศูนย์อำนวยความเป็นธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ที่ มท0307.2/ว23508 ลว.16 ก.ย. 2554 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ภารกิจตามกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ.2553 และกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยความผิดที่มีโทษทางอาญา พ.ศ.2553
ที่ มท0307.2/ว14939 ลว.21 มิ.ย. 2554 เรื่อง การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ 2554 และยุทธศาสตร์กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 - 2554 ฉบับทบทวน พ.ศ.2554
ที่ มท0307.2/ว14490 ลว.15 มิ.ย. 2554 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามกฎกระทรวง
 
 
 
 
อ่านทั้งหมด
Untitled Document Untitled Document  
     
    สาระน่ารู้/กิจกรรม
::: สาระน่ารู้/กิจกรรม :::
คำวินิจฉัยของอัยการสูงสุด ตาม ป.วิ.อาญา ม.145 (จ.อ่างทอง)
คำวินิจฉัยของอัยการสูงสุด ตาม ป.วิ.อาญา ม.145 (จ.นครราชสีมา)
คำวินิจฉัยของอัยการสูงสุด ตาม ป.วิ.อาญา ม.145 (จ.ตาก)
คำวินิจฉัยของอัยการสูงสุด ตาม ป.วิ.อาญา ม.145 (จ.สมุทรสาคร)
สน.สก.สาร. ฉบับเดือน มิ.ย.2555
การพิจารณาให้ความเห็นในสำนวนคดีอาญาของผู้ว่าราชการจังหวัด (จ.นครราชสีมา)
การพิจารณาให้ความเห็นในสำนวนคดีอาญาของผู้ว่าราชการจังหวัด (จ.อุตรดิตถ์)
การพิจารณาให้ความเห็นในสำนวนคดีอาญาของผู้ว่าราชการจังหวัด (จ.สุโขทัย)
จดหมายข่าว "วังไชยาสาสน์" ฉบับที่ ๑ ก.พ. 2555
กฎกระทรวง ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยความผิดที่มีโทษทางอาญา พ.ศ.2553
กฎกระทรวง ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ.2553
คำบรรยายเรื่องเทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
คำบรรยายเรื่องลักษณะการเปลี่ยนแปลงของร่างกายภายหลังการตาย
การบรรยายเรื่องการชันสูตรพลิกศพ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์ประสานงานการจัดการความขัดแย้งของชุมชน
คำบรรยายเรื่องวิธีการได้มาซึ่งวัตถุพยาน
สรุปการบรรยายเรื่องคดีปกครองที่มีผลกระทบต่อประชาชนในภารกิจของกรมการปกครอง
ที่ มท0307.2/ว6989 ลว. 29 เม.ย. 2552 เรื่องสรุปคำพิพากษาคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
 
 
อ่านทั้งหมด
Untitled Document Untitled Document Untitled Document Untitled Document Untitled Document Untitled Document Untitled Document Untitled Document  
     
    การดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ Untitled Document
:::ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ :::
แบบรายงานการชันสูตรพลิกศพ (แบบ ชศ.1-7)
แบบรายงานผลการดำเนินการตามกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง ฯ และความผิดที่มีโทษทางอาญา ฯ
แบบรายงานไกล่เกลี่ย (จังหวัด)
แบบรายงานไกล่เกลี่ย (อำเภอ)
แบบฟอร์มสารบบการไกล่เกลี่ย ฯ ทางอาญา
แบบฟอร์มสารบบการไกล่เกลี่ย ฯ แพ่ง
ทะเบียนสารบบแพ่ง
แบบฟอร์มสำหรับกรอกรายละเอียดบัญชีรายชื่อผู้ไกล่เกลี่ย
แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
 
 
 
 
 
 
 
อ่านทั้งหมด
  Untitled Document  
     
 
     
     
     


Google

 
  ค้นหาทั่วไป
  ค้นหาเฉพาะ dopa.go.thพัฒนาโดย ส่วนอำนวยความเป็นธรรม
สำนักการสอบสวนและนิติการ (วังไชยา)
ถ.นครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร.0-2356-9556-7
Facebook : http://www.facebook.com/justicedopa
e-mail: justice_en@hotmail.com

sam gurgis counter
website counter
Untitled Document Untitled Document Untitled Document Untitled Document Untitled Document